Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası

Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası

Sitede anlatılan tüm bilgiler ve yapılan yönlendirmelerdeki tüm linkler tamamen ziyaretçiye bilgi vermek amacıyla kullanıcıya sunulmuştur ve hiçbir ticari amaç güdülmemiştir.

Bu bilgiler için editör Prof. Dr. Mustafa Altay olup ayrıntılı bilgi için sitede yer alan iletişim telefonlarından irtibata geçilebilir.

Bu sitede yer alan bilgiler ve öneriler hiçbir zaman doktor muayene, konsültasyon ve tedavisinin yerini alamaz. Ayrıca sitede yer alan bilgiler kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez.

Sitede bahsedilen tüm tıbbi işlemler bilgi, yorum ve görüntüler, kişileri bilgilendirme amaçlı olup;  reklam, tanı ve tedaviye yönlendirme, amacı taşımamaktadır.

www.drmustafaaltay.com sayfamızdaki tüm materyallerde sağlanan yasal haklar Prof. Dr. Mustafa Altay tarafından veya materyalin orijinal üreticisi tarafından tutulur.

Sitede yer alan görsel ve yazılı materyaller (fotoğraflar, resimler, makaleler, bilgilendirme yazıları vs) kopya edilemez, dağıtılamaz, çeşitli alt lisansla değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz ve ticari bir amaçla kullanılamaz ve kullandırılamaz.

Başvuru Formu

 1. Başvuru sahibine ait aşağıdaki bilgileri doldurunuz.

Ad Soyad

 

 

T.C. Kimlik No

(Yabancılar için pasaport numarası veya varsa kimlik numarası)

 

Telefon No

 

 

E-posta

 

 

Adres

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. İş yerimizle olan ilişkinizi belirtiniz.

 

        Çalışan

        Ziyaretçi

        Hasta / Potansiyel hasta

        Çalışan adayı

        Diğer:

 

            ……………………………………………..

 

 1. Başvuru talebinizi belirtiniz.

 

Talep No

Talep Konusu

Seçiminiz

 1.  

İş yeriniz tarafından kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum. [KVK Kanunu m. 11/1 (a)]

 1.  

İş yeriniz tarafından kişisel verilerim işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep ediyorum. [KVK Kanunu m. 11/1 (b)]

 1.  

Kişisel verilerimin işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. [KVK Kanunu m. 11/1 (c)]

 1.  

Kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum. [KVK Kanunu m. 11 /1 (ç)]

 1.  

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini talep ediyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi belirten dilekçeniz ile doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, gibi) [KVK Kanunu m. 11 /1 (d)]

 1.  

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

a) Silinmesini talep ediyorum.

b) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum. [KVK Kanunu m. 11 /1(e)]

 1.  

Düzeltme talebim (Talep No 5) uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum. [KVK Kanunu m. 11/1 (f)]

  8.

Silme veya yok edilme talebim (Talep No 6) uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum. [KVK Kanunu m. 11/1 (f)]

  9.

İş yeriniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

 

Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucuna ilişkin dilekçeniz ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz. [KVK Kanun u m.11 /1 (g)]

  10.

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın giderilmesini talep ediyorum.

 

Kanuna aykırılığa konu olan hususa ilişkin belgeleri ek olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul kararı, maddi zararın tutarını gösteren belgeler vb.) [KVK Kanunu m. 11/1 (ğ)]

 

Ek açıklamalarınız varsa lütfen yazınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

        Adresime gönderilmesini istiyorum.

        Veri sorumlusundan, elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması halinde, noter tasdikli vekaletnamenin ya da yetki belgesinin sunulması gerekmektedir.)

        E-posta adresime cevap verilmesini istiyorum.

        

 1. Başvuru Sahibi Beyanı

            Başvuru formunda belirttiğim bilgi, belge ve talepler doğrultusunda, veri sorumlusuna yapmış olduğum başvurumun Kanun ve Başvuru Tebliği hükümleri uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini talep ederim. Bu kapsamda, işbu başvuru ile tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, iş yerinizin başvurumu sonuçlandırabilmek amacıyla kişisel verilerimi işleyebileceğini, ilave bilgi ve/veya belge talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

 

Başvuranın Adı Soyadı

:

 

Başvuru Tarihi

:

 

İmza

: